SzabiQualit

+36 30 662 5520

9027 Győr, Puskás Tivadar u. 8.

H-P: 8:00 - 15:00

Telefon:

+36 30 662 5520

Cím:

9027 Győr, Puskás Tivadar u. 8.

Iroda Nyitvatartás:

H-P: 8:00 - 15:00

x

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZA-BI QUALIT KFT.

Hatálybalépés időpontja: 2018.május 25.
Frissítve: 2021.


Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényben foglaltak alapján a SZA-BI QUALIT KFT. az alábbi


ADATKEZELÉSI és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT-ot alkotja:

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

(1) A SZA-BI QUALIT Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint
Adatkezelő és az általa üzemeltetett http://www.szabiqualit.hu weboldal által nyújtott
szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek valamennyi adatkezelése
során a jelen Adatkezelési Szabályzat és tájékoztató alapján jár el. A Felhasználó a weboldalra
történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen
Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit.

Adatkezelő a Jelen Szabályzat tekintetében:
Adatkezelő: SZA-BI QUALIT Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 8.
Postacíme: 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 8.
Elektronikus (e-mail) cím: info@szabiqualit.hu
Nyilvántartó bíróság: Győr-Moson Sopron Megyei Bíróság Cégbírósága
Cégjegyzékszáma: 08-09-008703
Adószáma: 11973955-2-08
2. A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA
(1) Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes
adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek,
az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az adatokhoz való
jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát,
vagy felhasználását, annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek
magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon.

(2) Adatkezelő az (1) bekezdésben megfogalmazott cél érdekében a felhasználó személyes
adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok
biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja
azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más
ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

(3) E szabályzat, célja, hogy meghatározza a SZA-BI QUALIT KFT.-nél vezetett
nyilvántartások működésének törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem
alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését és megakadályozza
a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, nyilvánosságra hozatalát. Ezen politika
célja továbbá, hogy biztosítsa a 2012. ÉVI CXII. tv. előírásai alapján az információs
önrendelkezési jogok érvényesítését.

(4) A weboldalon (www.szabiqualit.hu) lehetőség van a Szolgáltató által nyújtott
szolgáltatásokkal kapcsolatos árajánlat, illetőleg egyéb információ kérésére, melynek során
személyes adatok megadása szükséges: e-mail cím, név, telefonszám. Ezen adatkezelés célja
az Érintettek személyre szabott kiszolgálása, illetve az Érintettek kapcsolat felvételének
elősegítése.
A szabályzat hatálya kiterjed a SZA-BI QUALIT KFT.-nél folytatott valamennyi személyes
adatokat tartalmazó adatkezelésre. Ezáltal a számítógépen tárolt elektronikus adatokra, papír
alapú aktákra és a szóban elhangzott információkra egyaránt vonatkozik, továbbá alkalmazandó
az építkezési területeken lévő kamerarendszer által készített felvételekre.

3. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
3.1 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adatok kezelésének
célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja.

3.2 érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül
vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

3.3 személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés;

3.4 hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

3.5 tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és
az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

3.6 adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,

tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése

3.7 adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

3.8 adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele.

3.9 nyilvánosságra hozatal: az adatok bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
3.10 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése
alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

3.11 adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának,
átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy
összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő
lehetetlenné tétele;

3.12 adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése;

3.13 személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok
bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt
állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

3.14 adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;
3.15 harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval;

3.16 hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

3.17 adatvédelmi incidens: biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi. például egy személyes adatokat is tartalmazó laptop elvesztése, egy informatikai
rendszer megtámadása, de akár egy rossz helyre küldött levél vagy email.


4. AZ ADATKEZELÉS SZABÁLYAI
(1) Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell az adatkezelés célját, valamint azt, hogy az
adatszolgáltatás önkéntes, vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az
adatkezelést elrendelő jogszabályt.

(2) A SZA-BI QUALIT KFT.-nél adatkezelést végző alkalmazottak és megbízásból még
adatkezelést végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti
titokként megőrizni.

(3) Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő illetve az Adatkezelő belső munkatársai jogosultak
megismerni.

(4) Az működő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás
elrendezése körében az Adatkezelő adatfeldolgozót (rendszergazda, rendszerüzemeltető, könyvelő)
vehet igénybe. Az Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

(5) A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag a törvényben
kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

(6) Az Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek személyes adatait kezeljük, mint például
az azonosítására szolgáló, kormányhivatalok által kibocsátott számokat (adószám, TAJ-szám,
személyi igazolvány szám, stb.), illetve a bankszámlaszámot. Ezeket csak a törvényben előírt
hatósági kötelezettségeink (bérfizetés, adó és egyéb járulékbevallás, könyvelés, stb.) teljesítésére
használjuk fel.

(7) Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az
adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

(8) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának engedhetetlen, a cél
elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

5. ADATBIZTONSÁGI RENDSZABÁLYOK
(1) A személyes adatok titkosságának megőrzése érdekében a SZA-BI QUALIT KFT. biztonsági
intézkedéseket alkalmaz. Ezek az intézkedések adminisztratív, informatikai és fizikai
intézkedéseket jelentenek, melyek védik a személyes adatok titkosságát és biztonságát a várható
veszélyekkel és a jogosulatlan hozzáféréssel szemben. Cégünk ugyanezen intézkedéseket várja
el azoktól a partnerektől, akik tőlünk személyes adatokat kapnak a velünk folytatott
munkakapcsolat részeként.

(2) Esetleges adatvédelmi incidens előfordulása esetén az adatkezelőnek több feladat is van:
az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72
órával a tudomásszerzést követően be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál;

ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről;

az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket.
Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően
indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.
Ha az adatkezelő az
elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az
adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve,
akkor a bejelentés mellőzhető. (Pl. Az adatkezelő által rossz
címre küldött levél, úgy érkezik vissza, hogy nem kerül felbontásra, azaz a személyes adatokhoz
nem fért hozzá illetéktelen személy.)

(3) SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
- A számítógépes hálózaton tárolt adatok
A hálózaton tárolt adatok biztonsága érdekében a szerveren az adatvesztést a rendelkezésre álló
eszközökkel el kell kerülni. A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból rendszeres
mentést kell végezni. A mentés a központi szerver teljes adatállományára vonatkozik és mágneses
adathordozóra vagy tartalék tárterületre történik.
-
Vírusvédelem
A személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan kell gondoskodni.
-
Hozzáférés védelem
A hálózaton (csoportwebhely) kezelt személyes adatokat, adatállományok hozzáférését felhasználói
névvel és jelszóval kell biztosítani. A személyes adatok rosszindulatú, csalárd nyilvánosságra
hozatalát technikailag nem lehet megakadályozni, ezért ezen szabályzat 4. fejezet 2. pontja szerinti
üzleti titok kezelést kell alkalmazni.
-
Hálózati védelem
A rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával meg kell akadályozni,
hogy a hálózathoz illetéktelen személyek hozzáférhessenek. Ezt felhasználónévvel és jelszóval
megerősített rendszerrel kívánjuk felügyelni.
-
Munkavállalók személyügyi adatainak kezelése:
Az adatok csak a Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti adatkörben különös
tekintettel a 2012. évi I. tv 10.§ (1) és (3) bekezdésére tekintettel kezelhetők. Az adatkezelés célja a
munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése Kezelt adatok köre a munkavállalók alábbi
személyes adatai:

Munkavállaló neve;
Munkavállaló születési neve;
Születési ideje;
Születési helye;
Anyja születési neve;
Lakóhely;
Tartózkodási hely (amennyiben eltérő a lakóhelytől);
Adóazonosító jele;
Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám);
Nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén);
Személyi igazolvány száma;
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma;
Folyószámla száma;
Végzettséget igazoló okmány másolati példánya;
Fénykép.
Videófelvétel
Adatkezelés jogalapja: A Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 10. §
Adattárolás határideje: más hatályos jogszabályok által meghatározott tárolási határidő.
A Munkaviszony kapcsán beszerzett harmadik személy adatai a szükséges adattartamot meg nem
haladóan vehetők fel és kezelhetők. (Pl. pótszabadság, családi adókedvezmény)
Személyügyi, bérszámfejtési terület adatkezelésének jogalapja minden esetben egyéb jogszabály. Az
adatkezelés időtartama az adott területre vonatkozó jogszabályok által meghatározott. (Pl. SZJA
törvény Munkatörvény könyve.)
-
Ügyfelek, Vállalkozók, Dolgozók személyügyi adatainak kezelése:
Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési
jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait A www.szabiqualit.hu honlap a látogatóinak adatait
nem tárolja, nem őrzi meg.
A szolgáltatás igénybevételéhez, szerződéskötéshez szükséges adatokat (név, cím, telefonszám,
bankszámlaszám, adószám stb.) cégünk a székhelyén papíralapon gondosan, széfben elzárva,
elektronikusan pedig jelszóval védett rendszerben tárolja.
Az építési területen történt felvételek készítéséhez, tárolásához minden esetben egy hozzájáruló
nyilatkozatot kérünk az Ügyféltől, dolgozótól, illetve az alvállalkozóktól egyaránt.


A SZA-BI QUALIT KFT.:
- a személyes adatot helyesbíti, amennyiben hitelt érdemlően megbizonyosodott, hogy az adat
valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
- a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves
- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az
adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje
lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő
rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti
igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
-
Az Érintettek jogai:
Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél a tájékoztatását személyes adatainak kezeléséről, a
személyes adatainak helyesbítését, valamint a – kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy
zárolását.
Az Érintett kérelmére az Adatkezelő, legkésőbb az erre irányuló kérelem benyújtásáról számított 30
napon belül írásbeli tájékoztatást ad az Érintettnek az általa kezelt, illetve az általa vagy
rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, adatfeldolgozással
összefüggő tevékenységéről.
-
Az adatkezelés időtartama:
Az Érintett hozzá járulása alapján kezelt adatok a hozzá járulás módosításáig, annak visszavonásáig
kezelhetők. A szerződés teljesítését követően az ezen adatokat az ide vonatkozó jogszabályok
szerint tároljuk.
Az építkezési területen rögzített felvételeket, maximum 30 napig tároljuk.

6. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Az Érintett jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:
a.) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: 061-391-1400 Fax: 061-391-1410
Honlap: http://www.naih.hu
E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu
b.) az Érintett lakóhelye ill. tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszéknél
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az
adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az illetékes bíróság a jogorvoslat esetén soron kívül jár el. Az adatkezelés jogszerűségét az
Adatkezelő, az adatátvétel jogszerűségét az Adatátvevő köteles bizonyítani.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Adatkezelőt tájékoztatást megadására, az adat helyesbítésére,
zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett
tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az Info tv. 21§-ban meghatározott adatátvevő által kért
adat kiadására kötelezi.
Ha bíróság az Info tv. 21§-ban meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, az
adatkezelő köteles az érintett személyes adatát a az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni.
A bíróság elrendelheti ítéletének – az Adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő –
nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben
védett jogai megkövetelik.
Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Érintettel szemben az Adatkezelő felel
az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja,
hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartásából származott.

7. ELLENŐRZÉS
Az adatvédelemmel kapcsolatos előírások, így különösen ezen szabályzat rendelkezéseinek
betartását, a SZA-BI QUALIT KFT. adatkezelést, a cég vezetője folyamatosan köteles ellenőrizni.


 

Elérhetőségeink