SzabiQualit

+36 30 662 5520

9027 Győr, Puskás Tivadar u. 8.

H-P: 8:00 - 15:00

Telefon:

+36 30 662 5520

Cím:

9027 Győr, Puskás Tivadar u. 8.

Iroda Nyitvatartás:

H-P: 8:00 - 15:00

x

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

SZA-BI QUALIT KFT 

Hatálybalépés: 2018.május 25.
Frissítve: 2021.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató („Tájékoztató”) a Sza-Bi Qualit Kft. (a továbbiakban
Társaság/Adatkezelő”) üzleti vagy adminisztrációs tevékenysége során kezelt
személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatja az Érintetteket az Európai Parlament
és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („
GDPR” vagy „Rendelet”) alapján, különös
tekintettel a 13. és 14. cikkekre.
A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy az Érintett
tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. Az Érintettre vonatkozó
személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatást az adatgyűjtés időpontjában
kell az Érintett részére megadni, illetve, ha az adatokat nem az Érintettől, hanem más
forrásból gyűjtötték, az ügy körülményeit figyelembe véve, észszerű határidőn belül
kell rendelkezésre bocsátani. Ha a személyes adatok jogszerűen közölhetőek más
címzettel, a címzettel történő első közléskor arról az Érintettet tájékoztatni kell. Ha az
adatkezelő nem tud tájékoztatást nyújtani az Érintett részére a személyes adatok
eredetéről, mivel azok különböző forrásokból származnak, általános tájékoztatást kell
adni.


1. Az Adatkezelő és elérhetőségei
Szerződéses jogviszony esetében, az adatkezelő adatai megegyeznek azon
Társaság adataival, amely az adatkezelés alapjául szolgáló jogviszonyt létesítette. A
Társaság ezen adatai megtalálhatóak a jogviszonyt keletkeztető iratokon (pl.: ajánlat,
szerződés), illetve a Társaság mindenkori aktuális adatai elérhetőek a
www.e
cegjegyzek.hu
ingyenes és közhiteles nyilvántartásban, a Társaság nevének vagy
egyéb azonosító adatának (cégjegyzékszám, adószám) megadását követően.

postai cím: Sza-Bi Qualit Kft. 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 8.
e-mail cím: info@szabiqualit.hu
honlap: www.szabiqualit.hu
2. Az Érintett adatainak kezelése
2.1. Az Érintettek köre

Az Adatkezelő a szerződéses partnerekkel kapcsolatos adatkezelés során az alábbi
természetes személyek [„
Érintett(ek)”] személyes adatait kezelheti:
szerződő fél (magánszemélyek, egyéni vállalkozók esetén);
szerződő fél (cég, szervezet esetén) (partner) törvényes képviselője, munkavállalója,
kapcsolattartója, megbízottja, egyéb teljesítési segédje (pl.: alvállalkozója,
munkavállalója, kölcsönzött munkavállalója);

szolgáltatást igénybe vevő partner esetében a szolgáltatás tárgyáért személyes
felelősséget vállaló munkavállaló, egyéb jogosult (pl. bérelt személygépkocsi
használója);

hírlevél címzettje;
eseményen, pályázaton, rendezvényeken, promóciós játékban, szponzorációban és
más egyéb programban résztvevő személy.
Az egyes Érintettek típusaira vonatkozó részletes tájékoztatót a Tájékoztató
1.
számú melléklete
tartalmazza.
2.2. Hozzáférés a személyes adatokhoz, a kezelt személyes adatok típusai
A kezelt személyes adatokat az Érintett saját maga vagy az üzleti partner (pl.
szerződő fél, szolgáltatást igénybe vevő partner) által, a jogviszony alapjául szolgáló,
illetve a jogviszony keletkezése során kiállított dokumentum (pl. szerződés,
hozzájáruló nyilatkozat, stb.) útján bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére.
Az Adatkezelő feltételezi, hogy a számára személyes adatokat átadó személyek
(természetes vagy jogi) a vonatkozó személyes adatokat minden esetben az
irányadó jogszabályokkal összhangban bocsátják a rendelkezésére, így különösen
megfelelő és tájékozott hozzájárulással vagy egyéb jogalappal rendelkeznek a
személyes adatok átadására.
Az Adatkezelő – a Tájékoztató
1. számú mellékletében rögzített célokkal és
jogalappal összhangban – a személyes adatok gyűjtését a bíróságok, a NAV, illetve
az egyéb állami szervezetek által működtetett közhiteles és nyilvános adatbázisokból
történő tájékozódás útján is végzi.
Az Érintettek vonatkozásában kezelt személyes adatok típusait és az adatok tárolási
idejét a Tájékoztató
1. számú melléklete részletezi.
2.3. Az egyes adatkezelési célok és jogalapok
Szerződés teljesítése
A személyes adatok kezelése az Adatkezelő szerződéses kötelezettségeinek
teljesítése érdekében szükséges.
A szerződés szerinti szolgáltatásnyújtás részletes feltételeit az adott jogviszonyra
irányadó szerződés és annak mellékletei rögzítik.
A jelen adatkezelés időtartama megegyezik a szerződés hatályának időtartamával.
Tekintettel arra, hogy a fenti személyes adatok megadása (adatszolgáltatás) nélkül
az Adatkezelő, vagy a partner a szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesíteni nem
tudja, a partner, vagy az Érintett személyesen köteles a személyes adatokat az
Adatkezelő részére megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén a Szerződés
teljesítése ellehetetlenülhet, és az Adatkezelő jogosulttá válhat a szerződéskötéstől
elállni.
Amennyiben a konkrét adatkezelésre a jogalap a szerződés teljesítése, úgy az
Adatkezelő az Érintett adatait a Szerződésből eredő jogi igények előterjesztése,

érvényesítése és védelme érdekében a szerződés megszűnését követően is kezeli,
az alábbiak szerint.
Az Érintettnek a szerződéskötés meghiúsulását, illetőleg a szerződés megszűnését
követően nem törölt személyes adatait az Adatkezelő a szerződéskötés
meghiúsulását, illetőleg a szerződés megszűnését követő öt évig, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény általános elévülési szabályai szerint
megőrzi. Bizonyos speciális tárgyú szerződések esetén (pl.: építési-szerelési
szerződések, közbeszerzési tárgyú szerződések) ez az időtartam a szerződés vagy a
jogszabály rendelkezése alapján 5 évnél hosszabb lehet.
Az Adatkezelő a jelen pontban részletezett jogalapon a Rendelet hatályba lépése
előtt (2018. május 25.) keletkezett szerződések alapján is kezelt, illetve részben
jelenleg is kezel személyes adatokat. Mindazonáltal a Rendelet szerint az
adatkezelés tényéről való tájékoztatás nyújtására vonatkozó kötelezettség előírása
nem szükséges, ha az Érintett tájékoztatása lehetetlennek bizonyul, vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne az Adatkezelő részéről. Erre való tekintettel
az Adatkezelő a Rendelet hatályba lépése előtt keletkezett jogalapon nyugvó
adatkezelés tényéről - ezek számossága miatt - az Érintetteket nem személyes
megkeresés útján, hanem a jelen Tájékoztató honlapján való közzétételével
tájékoztatja.

3. Jogi kötelezettség teljesítése
Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait jogszabályi kötelezettségek teljesítése
céljából is kezelheti. A konkrét jogi kötelezettségek megnevezését a Tájékoztató
1.
számú melléklete
tartalmazza.
Tekintettel arra, hogy a jelen pont szerinti adatkezelés az Adatkezelő jogi
kötelezettsége, a személyes adatok megadása kötelező, az adatszolgáltatás
elmaradása esetén a Szerződés teljesítése ellehetetlenülhet, és az Adatkezelő
jogosulttá válhat a szerződéskötéstől elállni, vagy az Adatkezelő megtagadhatja a
Szerződés teljesítését.

Az Adatkezelő és/vagy harmadik fél jogos érdeke
Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait jogos érdekek alapján is kezelheti.
Amennyiben az adatkezelés ezen a jogalapon alapszik, úgy az Adatkezelő az
adatkezelés megkezdése előtt az érdekmérlegelési tesztben meghatározza az
adatkezelés szükséges és arányos mértékét.
Tekintettel arra, hogy a jelen pont szerinti adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik
fél jogos érdeke, a személyes adatok megadása kötelező, az adatszolgáltatás
elmaradása magával vonhatja a szerződés megkötésének vagy teljesítésének, illetve
az
1. számú melléklet 6. pontjában megnevezett eseményeken történő résztvétel
megtagadását az Adatkezelő részéről.

Az Érintett önkéntes hozzájárulása
A személyes adatok kezelése az Érintett hozzájárulása (önkéntes, konkrét és
megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű akaratnyilvánítása) alapján történik.
A hozzájárulást az Érintett

más nyilatkozatoktól elkülönítetten a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésben,
vagy

külön nyilatkozatban adhatja meg.
A hozzájárulás megadása önkéntes, és az Érintett jogosult arra, hogy a
hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül az Adatkezelőnek címzett értesítéssel
visszavonja. Az értesítést az Érintett a Tájékoztató 1. pontja szerinti kapcsolattartási
címek bármelyikére megküldheti. Az értesítésben az Érintettnek meg kell jelölnie
beazonosítható módon, hogy a hozzájárulás visszavonását milyen adatkezelésre
kívánja érvényesíteni.
Amennyiben az Érintett személyes adatainak kezelésére promóciós- vagy egyéb
nyereményjáték céljából kerül sor, úgy az ezzel kapcsolatos adatkezelésről az
Adatkezelő az Érintetteket külön tájékoztatja.
A hozzájárulás visszavonása az Érintettre nézve nem jár következményekkel. A
hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti – a hozzájárulás
alapján végrehajtott – adatkezelés jogszerűségét.

4. A személyes adatok címzettjei
Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az alábbi személyek, illetve szervezetek
részére továbbíthatja:

az Adatkezelő által megbízott munkavédelmi, minőségvédelmi tevékenységet és
tanúsítást ellátó szervezet részére, mely az Adatkezelővel közös adatkezelőnek
minősül az ebben a körben megadott személyes adatok tekintetében. Amennyiben a
munkavédelmi, minőségvédelmi tevékenységet ellátó szervezet ezzel a feladattal
harmadik személyt bíz meg, úgy ez a harmadik személy adatfeldolgozónak minősül;

jogszabályi előírások alapján a jogszabályban meghatározott hatóság részére;
az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtó partner, illetve
események, programok lebonyolításában közreműködő szolgáltató részére, aki ezen
megbízás alapján adatfeldolgozónak minősül.
Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik országba nem továbbítja.

5. Az Érintett jogai
5.1. A hozzáféréshez való joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen
adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és
az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

az adatkezelés céljai az adott személyes adat vonatkozásában,
az Érintett személyes adat kategóriái,
azon címzettek kategóriái, akivel az Érintett személyes adatait közölték vagy közölni
fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, ill. nemzetközi
szervezeteket (a harmadik országbeli címzettek, továbbá a nemzetközi szervezetek

részére történő adattovábbítás esetén az Érintett jogosult tájékoztatást kérni arra
vonatkozóan, hogy az adattovábbítás megfelelő garanciák mellett történik-e),

az Érintett személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,

az Érintettet megillető Érintetti jogok (helyesbítés, törlés vagy korlátozás joga, az
adathordozhatósághoz való jog, valamint a tiltakozás joga az ilyen személyes adatok
kezelése ellen),

a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
ha az adatot az Adatkezelő nem az Érintettől szerezte, akkor a forrásra vonatkozó
minden elérhető információ,

az Érintett személyes adatra vonatkozó automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a
profilalkotást is; ha történik ilyen természetű adatkezelés, akkor a tájékoztatásnak ki
kell terjednie az alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyen adatkezelés milyen
jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a kért információkat széles
körben használt elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az
Érintett másként kéri.
Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően annak tartalmának
pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos
megjelölését kérheti.
Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások
jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az
Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos
mértékben megtagadni.
Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri,
az Adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel
arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.
Amennyiben az Érintett által megjelölt személyes adatot az Adatkezelő nem kezeli,
úgy erről is köteles az Érintettet írásban tájékoztatni.

5.2. A helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult ahhoz, hogy a reá vonatkozó személyes adatok helyesbítését
kérje. Amennyiben az Érintettre vonatkozó személyes adatok hiányosak, úgy az
Érintett jogosult a személyes adatok kiegészítését kérni.
A helyesbítéshez/kiegészítéshez kapcsolódó jog gyakorlása során az Érintett köteles
megjelölni, hogy mely adatok pontatlanok, illetve hiányosak, továbbá köteles az
Adatkezelőt a pontos, teljeskörű adatról is tájékoztatni. Az Adatkezelő jogosult
indokolt esetben az Érintettet felhívni arra, hogy a pontosított adatot megfelelő
módon – elsősorban okirattal - bizonyítsa az Adatkezelő számára.
Az Érintett az adatok helyesbítését, kiegészítését indokolatlan késedelem nélkül
teljesíti.
Az Adatkezelő az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló
kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket,
akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy
nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az
Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

5.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az Érintett jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a reá vonatkozó személyes
adato(ka)t indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az alábbi indokok
valamelyike fennáll:

az Érintett által megjelölt személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amelyből
azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte,

az Adatkezelő a személyes adatot (ideértve a különleges adatot is) az Érintett
hozzájárulása alapján kezelte, az Érintett a hozzájárulását írásban visszavonta és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja,

az Érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik
az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos
ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak,

az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte,
az Adatkezelő által kezelt adatot az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy nemzeti
jogban előírt jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,

az Érintett az adatkezelés ellen tiltakozik és nincs elsőbbséget élvező ok az
adatkezelésre.
Az Érintett a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles
megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.
Amennyiben az Adatkezelő az Érintett törléshez kapcsolódó indítványának helyt ad,
úgy a kezelt személyes adatot valamennyi nyilvántartásából törli, és erről az
Érintettet megfelelő módon tájékoztatja.
Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak
törlésére köteles, az Adatkezelő minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a
technikai intézkedések alkalmazását is – amely ahhoz szükséges, hogy a személyes
adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik az Érintett
személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg. Az
Adatkezelő a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az
Érintett személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának,
illetve másolatpéldányának törlését az Érintett kérelmezte.
Az Adatkezelő az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló
kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket,
akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy
nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az
Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.
Az Adatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az
adatkezelés szükséges:

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához,
a magyar vagy európai uniós jogszabály által az Adatkezelőre telepített személyes
adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez,

közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett feladat végrehajtásához,

a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához,
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása
következtében valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté
válna az adatkezelés,

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a reá vonatkozó személyes
adato(k) kezelését, felhasználását korlátozza, amennyiben az alábbi indokok
valamelyike fennáll:

az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás
addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adat pontosságát),

az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte, de az Érintett törlés helyett
korlátozást kér,

az Adatkezelő számára az adatkezelés célja megszűnt, de az Érintett igényli azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

az Érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik
az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos
ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak; ebben az esetben a korlátozás addig áll fenn, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e
az Érintett jogos indokaival szemben.
Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett
hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében
vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.
Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen
tájékoztatja.
Az Adatkezelő az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló
kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket,
akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy
nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az
Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

5.5. A tiltakozáshoz való jog
Amennyiben az Érintettek adatainak kezelésére jogos érdekre alapítottan kerül sor,
fontos garanciális jellegű rendelkezés, hogy az Érintett számára az adatkezelés
kapcsán biztosítani kell a megfelelő tájékoztatást és a tiltakozás jogának

érvényesítését. A jelen jogra legkésőbb az Érintettel való első kapcsolatfelvétel során
kifejezetten fel kell hívni a figyelmét.
Az Érintett ennek alapján jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és
ilyen esetben az Adatkezelő nem kezelheti tovább az Érintett személyes adatait,
kivéve, ha bizonyítható, hogy

az adatkezelést az Adatkezelő részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben vagy

az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódik.

5.6. Az adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő által kezelt személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa
anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.
Az adathordozhatósághoz való jog azon személyes adatok tekintetében
gyakorolhatók, amelyeket az Érintett az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott, és

az Érintett hozzájárulásán vagy szerződéses jogalapon alapul az adatkezelés, és
az adatkezelés automatizált módon történik.
Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Adatkezelő az Érintett
kérésére a személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében
megjelölt adatkezelő részére továbbítja. A jelen pont szerinti adathordozhatósághoz
való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők
egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy
tartsanak fenn.
Az adathordozhatóság körében az Adatkezelő az adathordozüt köteles ingyenesen
az Érintett rendelkezésre bocsátani.
Abban az esetben, amennyiben az Érintett adathordozhatósághoz való joga
hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait,
vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését
szükséges mértékben megtagadni.
Az adathordozhatóság körében tett Adatkezelői intézkedés nem jelenti az adatok
törlését, azokat az Adatkezelő mindaddig nyilvántartja, ameddig az adatok
kezelésére az Adatkezelő megfelelő céllal, illetve jogalappal rendelkezik.

5.7. Egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatalról való döntés
joga, beleértve a profilalkotást

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy a GDPR 22. cikkében foglalt Egyedi
ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatalról való döntés jogát, beleértve a
profilalkotást is, nem áll módjában gyakorolni, mivel az Adatkezelő a személyes
adatokon nem végez automatizált döntéshozatalt, beleértve a profilalkotást is.

5.8. Jogorvoslathoz való jog
Panasztételhez való jog
Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése
megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR,
rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál panaszt benyújtani.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye,
munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban
létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog)
Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes
adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait.
Az Adatkezelővel, mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel
szemben magyar bíróság előtt indítható per.
Az Érintett a pert a jelenlegi Infotv. 22. § (1) bek. szerint a lakóhelye szerinti
törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az
alábbi linken található:
http://birosag.hu/torvenyszekek.
Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem minősül valamely tagállam közhatalmi
jogosítványait gyakorolva eljáró közhatalmi szervének, az Érintett a pert a szokásos
tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága
előtt is megindíthatja, amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai
Unió más tagállamában van.

Egyéb igényérvényesítési lehetőség
Az Érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a
felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással,
valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan
nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai
uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre, és amelynek alapszabályban
rögzített céljai a közérdek szolgálata, és amely az Érintettek jogainak és
szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme területén
tevékenykedik.

6. Adatbiztonság
Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról,
és megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a kezelt
személyes adatok védettek legyenek az illetéktelen megismerés, megsemmisítés,
módosítás, illetve felhasználás ellen. Továbbá kötelezi magát arra is, hogy minden
olyan harmadik felet (pl. Adatfeldolgozó), akinek a személyes adatokat esetlegesen
továbbítja vagy átadja, ugyancsak tájékoztatja ez irányú kötelezettségeinek
teljesítésére.

7. Egyéb rendelkezések
Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek a Tájékoztató 5.1 – 5.7 pontok
szerinti kérelem előterjesztőjének kilétével kapcsolatban megalapozott kétsége
támad, az Adatkezelő az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez
szükséges további információk rendelkezésre bocsátását igényelheti.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást
követő hatállyal módosítsa, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi korlátozásokra és
az Érintettek előzetes tájékoztatására.

Győr, 2018.05.25.


1. számú melléklet

Az Érintettek egyes csoportjaihoz kapcsolódóan kezelt személyes adatok típusai
Személyes adatnak minősül:
- természetes személyazonosító adatok: név, születési hely és idő, anyja neve, személyi
igazolvány/útlevél szám, lakcím

- hivatalos adatok: adóazonosító jel vagy adószám, egyéni vállalkozók esetén nyilvántartási
szám, vezetői engedély száma és érvényességi
ideje

- kapcsolattartási adatok: törvényes képviselői minőség, tisztség, szervezeti tisztség,
munkakör, beosztás, teljesítési segédi tevékenységre
vonatkozó egyéb jogviszony, telefonszám, e-mail cím, postacím, faxszám

 
Érintettek csoportja Személyes adatok
típusa
Adatok tárolási ideje
Adatkezelés célja,
jogalapja
Címzettek típusai Adatok tárolási ideje
Szerződő fél
(magánszemélyek, egyéni
vállalkozók esetén)
természetes
személyazonosító adatok,

hivatalos adatok,
kapcsolattartási adatok
Szerződés teljesítése
Jogos érdek
hatóság
back-office szervezet*
A szerződésből eredő jogok
és kötelezettségek elévülési
idejéig, vagy (amennyiben
ez hosszabb idő) jogszabály
által előírt iratmegőrzési
kötelezettség időtartamának
lejártáig.
 
Szerződő fél (partner)
törvényes képviselője,
munkavállalója,
kapcsolattartója, megbízottja,
egyéb teljesítési segédje (pl.:
alvállalkozója, munkavállalója,
kölcsönzött munkavállalója)
természetes
személyazonosító adatok,

kapcsolattartási adatok
Szerződés teljesítése
Jogos érdek
  A szerződésből eredő jogok
és kötelezettségek elévülési
idejéig, vagy (amennyiben
ez hosszabb idő) jogszabály
által előírt iratmegőrzési
kötelezettség időtartamának
lejártáig.
 
Érintettek csoportja Személyes adatok
típusa
Adatkezelés célja,
jogalapja
Címzettek típusai Adatok tárolási ideje
Szerződött partner
alkalmazottja (alvállalkozója,
munkavállalója, kölcsönzött
munkavállalója)
- természetes
személyazonosító adatok,

- gépjármű forgalmi
rendszáma
(pl. a projekt
területére gépjárművel
történő belépés esetén)
,
- az Érintett szakmai
jogosultságára vonatkozó
adato

 
Szerződés teljesítése
Jogos érdek
Jogi kötelezettségek
teljesítése

 1993. évi XCIII. törvény a
munkavédelemről

 2005. évi CXXXIII.
törvény a személy- és
vagyonvédelmi, valamint
a magánnyomozói
tevékenység szabályairól

 2015. évi CXLIII. törvény
a közbeszerzésekről

 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet az építőipari
kivitelezési
tevékenységről

 
munkavédelmi,
minőségvédelmi szolgáltató

biztonsági szolgálat
back-office szervezet,
hatóság
A szerződésből eredő jogok
és kötelezettségek elévülési
idejéig, vagy (amennyiben
ez hosszabb idő) jogszabály
által előírt iratmegőrzési
kötelezettség időtartamának
lejártáig.
 
Szolgáltatást igénybe vevő
partner esetében a
szolgáltatás tárgyáért
személyes felelősséget vállaló
Érintett, egyéb jogosult (pl.
magánszemély bérlő, bérelt
személygépkocsi használója)
természetes
személyazonosító adatok,

kapcsolattartási adatok
Jogos érdek hatóság A szerződésből eredő jogok
és kötelezettségek elévülési
idejéig, vagy (amennyiben
ez hosszabb idő) jogszabály
által előírt iratmegőrzési
kötelezettség időtartamának
lejártáig.
 
Hírlevél címzettje név, e-mail cím Érintett hozzájárulása marketing szolgáltató A hozzájárulás
visszavonásáig
(leiratkozásig).
 
Eseményeken (pl. marketing
rendezvényeken, promóciós
játékban), pályázatokon,
szponzorációban és egyéb
más programban résztvevő
Érintett
természetes
személyazonosító adatok,

kapcsolattartási adatok,
illetve

külön tájékoztatás során
megadott egyéb adatok
(pl. érdeklődési kör, foto)
Érintett hozzájárulása az események, programok
lebonyolításában közreműködő
szolgáltató
Az esemény időtartamáig
vagy az Érintett
hozzájárulásának
visszavoná

Elérhetőségeink